Mun de bɛna nin farikoloɲanajɛkɛlaw bonin ye ntolantan kanubaga dɔw fɛ

Kumakanw 05:40
Marseille ntolantana Dimitri Payet dalen duguma, a bonen kɔ ntolantan kanubaga dɔ fɛ.
Marseille ntolantana Dimitri Payet dalen duguma, a bonen kɔ ntolantan kanubaga dɔ fɛ. © Reuters

An ka bi mɔgɔ weelelen ye farikoloɲanajɛ kunnafonidila ye ka bɔ Mali la.

Ganseli

A tɔgɔ Ousmane TRAORE. Safi LUNA ye ɲinikaliw sɛmɛn a la OM ka Dimitri Payet ka karidon tɛmɛnen bonin kan. 

Hakililajigin na, Lyon ni Marseille ka karidon ntolatan lajɔra k’a sabu kɛ ko Lyon kanubaga dɔ ye ji-bidôn kɛ ka Dimitri Payet bon a kungolo la. 

Ɲangili jumɛn bɛ o ko sugu la ? 

Nin ko suguw bɛ se ka kunbɛn cogodi ? 

Safi LUNA ni Ousmane TRAORE bɛ masala o de kan.