Mɔgɔ weelelenw

Jamanakuntigi Macky Sall, e bɛ se ka mun de fɔ an ye lakanabaliya kan Farafinna ?

A jɛnsɛnna :

An ka bi mɔgɔ weelelen ye Sénégal jamanakuntigi Macky SALL ye.Dakar bɛn ni lakana lajɛba kɔ, a sɔnna ka RFI ni France 24 ka ɲinikali dɔw jaabi. Macky Sall ye Charlotte IDRAC ni Marc Perelman bisimila.U ka masala bayɛlɛmana Safi LUNA ni Sory Ibrahim fɛ.An k'a lamɛn.

Senegali jamanakuntigi Macky Sall
Senegali jamanakuntigi Macky Sall © RFI
ka baroda tɔw lajɛ