Mɔgɔ weelelenw

Coleman DONALDSON , mun y'e bila ka mandenkan kalan ?

A jɛnsɛnna :

Ka kɛɲɛ ni RFI Mandenkan ka san kura sɔrɔli ye, an ka bi mɔgɔ weelelen ye Coleman DONALDSON ye.  Amériki jamanaden don, nka Mandenkan kalanfa don bɔlɔlɔ san fɛ kabi san damadɔ. Safi LUNA y’a ɲinika fɛn min ye Mandenkan kanu don a la fo k’a se a kalanni ma. An k’u ka masala lamɛn.

Coleman DONALDSON, Ameriki jamanaden, mandenkan kalanfa bɔlɔlɔ kan.
Coleman DONALDSON, Ameriki jamanaden, mandenkan kalanfa bɔlɔlɔ kan. © RFI Mandenkan / An ka taa
ka baroda tɔw lajɛ
 • Image carrée
  25/05/2023 05:35
 • Image carrée
  24/05/2023 05:38
 • Image carrée
  23/05/2023 05:11
 • Image carrée
  22/05/2023 05:27
 • Image carrée
  18/05/2023 04:40