Mɔgɔ weelelenw

Mali marabagaw y'u dɛmɛnbagaw 15 ka kumakanw sɔsɔ Wagner ka nali ko la jamana in kɔnɔ

A jɛnsɛnna :

Dɔgɔkum tɛmɛlen in na, a kuma tun cayara kɔsɔbɛ, Mali dɛmɛnbaga jamana 15 de tun ye dantigɛlikɛ, ka Russie kɛnyɛrɛye lakana Cakɛda Wagner ka nali ko kon Mali la. 

Wagner
Wagner © @ RFI Mandenkan
Ganseli

Nga, Mali marabagaw ma mɛn k'u dɛmɛnbaga ninnu ka kumakanw sɔsɔ. 

Dr. Bréhima Mamadou Koné de y'an ka mɔgɔ weelelen ye bi, sanfe kalanfadon wa politikiko donbaga fana don ka bɔ Mali la. 

Ani Sory IBRAHIM ka babu ye talikɛ ni ɲɔgon sama-samaw de kan Mali marabagaw n'u dɛmɛnbagaw ni ɲɔgɔncɛ Wagner ko la. 

An ka jɛ k'u ka masala lamɛn.