Masaalaba

Nin ye jɛmukan kura ye, aw bɛna to ka min sɔrɔ rfi mandenkan kan. Kari o kari, nɛgɛ kanɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru (07h 05), Umaru YERO be masaala ni mɔgɔ dɔ ye, min lakodɔnni lo a ka baara la, u be kuma ka taga a tigi ka baarabolo le kan.Segi bɛ kɛ jɛmukan in kan nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru (12h 05) 

A kɛbaga :
Laseli kɛnɛw bɛɛ
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  1. 1
  2. 2
  3. 3