Waatiyɛlɛma ye mun ye?

Kumakanw 25:00
Dr Fatima MAIGA, lamini dɔnbaga don ka bɔ Bamako, Mali jamana na
Dr Fatima MAIGA, lamini dɔnbaga don ka bɔ Bamako, Mali jamana na © RFI Mandenkan / Dr Fatima MAIGA

A kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ mun ye? An ka masaalaba bɛ kuma ka taga o de kan.

Ganseli

An ka mɔgɔ weelelen tɔgɔ Dr Fatima MAIGA, lamini dɔnbaga don ka bɔ Bamako, Mali jamana na. Aw bɛ ale ni Umaru YERO ka masaala sɔrɔ karidon nɛgɛ kanɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye, (07h 05) segi bɛ kɛ a kan, nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (12h 05)