Farafinna kanw bɛ se ka yiriwa cogo di ka dɔ fara jamanaw ka ɲɛtaga kan?

Kumakanw 25:00
Pr Mamamdou Lamine SANOGO, ale ye koɲaɲinila ye kankow fan fɛ ka bɔ Burkina Faso.
Pr Mamamdou Lamine SANOGO, ale ye koɲaɲinila ye kankow fan fɛ ka bɔ Burkina Faso. © RFI Mandenkan / Pr Mamamdou Lamine SANOGO

An ka nin dɔgɔkun masaalaba bɛ boli o de kan.

Ganseli

Karidon nɛgɛ kanɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (07h 05), aw bɛna Umaru YERO ni kankow dɔnbaga dɔ sɔrɔ, Pr Mamamdou Lamine SANOGO, ale ye koɲaɲinila ye kankow fan fɛ ka bɔ Burkina Faso. Segi bɛ kɛ jɛmuakn in kan, nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (12h 05).