Manden ka tariku la, lajɛrɛba dɔ kɛra Kurukanfuga ka sariyaw ta,  san 1236 la

Kumakanw 25:00
Adama DAGNON
Adama DAGNON © @ RFI Mandenkan

U sariyaw nafa ye mun ye? An ka nin dɔgɔkun masaalaba bɛ boli o de kan. An ka baroɲɔgɔn tɔgɔ Adama DAGNON, manden tariku dɔnbaga don, a sigilen bɛ Bamako, Mali jamana na.Karidon nɛgɛ kanɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (07h 05). Segi bɛ kɛ a kan nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (12h 05).