Masaalaba

Kuma bɛ kɛ manden ka tariku de kan ani a jamanaw farala cogo

A jɛnsɛnna :

Baroɲɔgɔn tɔgɔ Adama DAGNON, tarikudɔnbaga don ka bɔ Bamako, Mali jamana na. 

Adama DAGNON
Adama DAGNON © @ RFI Mandenkan
Ganseli

Ale bɛ kuma n'an ye ka taga manden ka tariku de kan. 

Manden jamanaw farala cogo di? 

Diinɛw jɔyɔrɔ tun ye mun ye Manden? 

U ye fanga sɔrɔ cogo di? 

Tubabuw ye fanga sɔrɔ cogo di? 

Aw bɛ se ka jaabi sɔrɔ nin bɛɛ la, n'aw ye jɛmukan in lamɛn.

A bɛna da aw tulo kan karidon, nɛgɛ kanɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (07h 05), segin bɛ kɛ a kan, o don kelen, nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (12h 05).