Masaalaba

Jɛmukan kɔrɔ don lamini nafa kan

A jɛnsɛnna :

An ka mɔgɔ weelelen tɔgɔ Dr Fatima MAIGA, lamini dɔnbaga don ka bɔ Bamako, Mali jamana na.

Dr Fatimata MAIGA
Dr Fatimata MAIGA © @ RFI Mandenkan
Ganseli

Aw bɛ ale ni Umaru YERO ka masaala sɔrɔ karidon nɛgɛ kanɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye, (07h 05) segi bɛ kɛ a kan, nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (12h 05)

ka baroda tɔw lajɛ