Masaalaba

Nin dɔgɔkun in na, aw ka jɛmukan bɛ kuma donsoya de kan

A jɛnsɛnna :

Donsoya ye kɔrɔlen ye Manden, nka mɔgɔ caman tɛ donsow ka baara dɔn. 

Moussa SIDIBE, kalanfa don Bamako.
Moussa SIDIBE, kalanfa don Bamako. © @ RFI Mandenkan
Ganseli

Donsoya ye mun ye? 

donsow ka baara ye mun ye? 

U ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye sigidaw la?

Umaru YERO  ka mɔgɔ weelelen bɛna o de walanwalan aw ye. 

A tɔgɔ Fodé Moussa SIDIBE, kalanfa don Bamako sanfɛkalanso la. 

Gafesɛbɛnna don, dɔnniya sɛbɛnbaliw dɔnbaga don.

ka baroda tɔw lajɛ