Musow ka kɛnɛ

Muso dugutigi, aw delila k'o ye wa?

Kumakanw 10:00
Nana Koffi Aya ye Prikro dugutigi ye Côte d’Ivoire jamana na
Nana Koffi Aya ye Prikro dugutigi ye Côte d’Ivoire jamana na © Nana Koffi Aya

Muso dugutigi, Nana Koffi Aya ye Prikro dugutigi ye Côte d’Ivoire jamana na

Ganseli

Bi mosuw ka kɛnɛ ye tali kɛ musow ka dugutigiya de kan. 

Mɔgɔ caman hakilila musow ma kan ka kɛ dugutigi ye, farafinna jamanaw kɔnɔ. Nka a dɔw bɛ yen. 

Leila mandé b'an kunnafoni nin baabu in kan ni muso dugutigi dɔ ye, ka bɔ ''Côte d’Ivoire'' jamana na.