Bin kɛra muso minnu kan cɛ ni musoya sira kan, olu bɛ yecogo jumɛn na sigida la?

Kumakanw 10:00
Musow ka wulikajɔ dɔ ka ɲɛsin binkaniw ma cɛ ni musoya sira kan.
Musow ka wulikajɔ dɔ ka ɲɛsin binkaniw ma cɛ ni musoya sira kan. © RFI/Raphëlle Constant

"Jɛmukan tɛmɛnen"Musow ka kɛnɛ kanubagaw, aw danse aw ka kumaso mandi kan.  

Ganseli

Aw ka bi babu bɛna talikɛ, musow kan, bin kɛla minnu kan cɛ ni musoya sira kan.

N'an k'a ma tubabukan na ko "viol". Jɛmukan in bɛna ɲansi olu filɛcogo de kan an ka sigidaw la.  

Sigidala mɔgɔ dɔw hakilila, nin binkani sugu kɛla muso minnu kan, u nɔ don bawo u tɛ fini ɲumanw don kabɔ so walima sababu wɛrɛ de don.