Farafinna : Furunafolo hakɛ caya bɛ ka kɛ cɛ caman  tɛ sonna ka muso furu jɔna.

Kumakanw 10:00
Waari jaa.
Waari jaa. REUTERS/Soe Zeya Tun/Files

An ka bii babu bɛna talikɛ furunafolo de kan, yala hakɛ kan ka sigi o la wa? Farafinna, ka sɛ ka muso dɔ furu, f'i ka furunafolo bɔ. Nka, tuma dɔw la, o furunafolo hakɛ ka cian du dɔw kɔnɔ. mɔgɔ dɔw hakilala furunafo hakɛ caya ko jugu, cɛ caman  tɛ sonna ka muso furu jɔna. Aw bɛna famuyali sɔrɔ a ko kan sisan ni Leila Mandé n'a ka mɔgɔ weelelenw ye.