Furumusow n'u buramusow ka sigiɲɔgɔnya an ka sigidaw la

Kumakanw 10:00
(Ja jiira ta dɔ)
(Ja jiira ta dɔ) © RFI/ Sébastien Németh

Bi musow ka kɛnɛ bɛna talikɛ musow n’o ka buramusow ka sigiɲɔgɔnya de kan an ka sigidaw la.

Ganseli

An ya jateminɛ k'a ye ko du caman kɔnɔ, binbaliya bɛ musow n'u buramusow cɛ.

Don dɔw la o binbaliya bɛ kɛ sababu ye ka muso dɔw ka furuw sa.

Buramusow dɔw bɛ u dencɛ muso de jalaki k’o muso tɔgola maɲi.

Furumusow fana b'u buramusow fana jalaki kelen kelen.

Aw kana taga yɔrɔ jan an bɛna jɛmukan in wala-wala n’aw ye sisan.