Musolafasa tɔn kura, min bɛ weele mouvement féministes tubabukan na, o tɔɔnw nafa ye mun farafinna ?

Kumakanw 10:00
Musow ka tama, Pretoria, Afrique du Sud jamana kan san 2018.
Musow ka tama, Pretoria, Afrique du Sud jamana kan san 2018. WIKUS DE WET / AFP

Kuman caman de bɛ fɔ ka ɲɛsin o muso lafasatɔn jɛkulu nunnu kan. Dɔw ko musu lafasaton nunnu lawulila ka muso tɔw hakili ɲagami cɛw ni musow ka damakɛɲɛ ko la. Ni bɛ ba jira ko muso lafasatɔn nunnu ma famuya kɔsɔbɛ farafinna. O de koson bi, musow ka kɛnɛ bɛna talikɛ o de kan.