Musow ka kɛnɛ

Bi jɛmukan bɛ talikɛ musow ka kalanbaliya de kan

A jɛnsɛnna :

Unesco diɲɛ tɔnba ka bolofara min bɛ kalan ko kunna  ye sɛgɛsɛgɛli dɔ  jira ko diɲɛ kɔnɔ muso kalanbali de ka ca ni cɛ ye o hakɛ bɛ bɛn biwɔrɔ ni saba ma kɛmɛ sarala.

Musow bɛ ka kalan cɛ dɔ fɛ.
Musow bɛ ka kalan cɛ dɔ fɛ. UNESCO
Ganseli

O Sɛgɛsɛgɛli kelen in kɔnɔ, a jirala  ko muso kalanbaliw ka ca Farafinna tilɛbinyanfan jamanaw de kɔnɔ.