DR Pedro Luis Alonso, y'a ɲini diɲɛ jamanaw fɛ k'u k'u jiija sumayabana kɛlɛli fɛ

Diɲɛ kɛnɛyako tɔnba, "OMS" y’a ka san jatiminɛsɛbɛn da kɛnɛ kan sumayabana kola.Tɔn in ko nin bana kɛra mɔgɔ caman sata ye salon k’a tɛmɛ san 2019 kan k’a sababu kɛ koronabana ye. 

Sosow ja
Sosow ja © iStock/Kwangmoozaa
Ganseli

"OMS" ka jatiminɛ na dɔ fara la sumayabana mɔgɔ sataw hakɛ kan san 2020 koronabana sababu la,nka a ma kɛ mansimanko ye i n'a fɔ OM"S" ani tɔn wɛrɛw tun sigilen bɛ n’a ye cogomin na. 

"OMS" ka jatiminɛ in na, sumayabana ye mɔgɔ miliyɔn 241 de minɛ diɲɛ kɔnɔ salon, o min hakɛ tɛmɛna salon nasini  taw kan ni mɔgɔ miliyɔn 14 ye. 

San 2020 kɔnɔ mɔgɔ ba 627 de nin tora sumayabana in na.

Ni ɲɛtaga dɔw sɔrɔla bana in kɛlɛli la min b’a to jamana dɔw bɛ sira ɲuman kan k’a silatunu u fɛ, diɲɛ kɛnɛyako tɔnba k'a t'o cogo la Farafinna sahɛliyanfan jamanaw kɔnɔ. Baw san 2019 ni san 2020 cɛ, sumayabanabagatɔw hakɛ bɔra miliyɔn 15 la k’a kɛ miliyɔn 228 ye. Dɔ farala sumayabana mɔgɔ sataw hakɛ fana kan o waati kelen in na, k’a kɛ baa kɛmɛ wɔrɔ ni fila ye, Farafinna sahɛliyanfan na "602.000".

O kɔsɔn "OMS" bolofara min sigilen don sumayabana kɛlɛliko kunna diɲɛ kɔnɔ, DR Pedro Alonso, ale ye weelen bila jamanaw ma, u k’u cɛsiri halisa sumayabana ka man.