Lagarew ka kisaa maana Kayes dugu kɔnɔ, Mali la

Kayes dugu, Mali jamana na
Kayes dugu, Mali jamana na © RFI

Du bɛɛ n'a den mandi do, o den mandiw bɛ welen lagare.A bɛ se ka kɛ cɛ walima muso ye, ba walima fa ka den laban de do. An ka lasigide Arouna Sissoko tɛmɛtɔ kayes, Mali la, a y'an kunnafoni lagarew ka maana kan.