Ung dụng

Hãy tải nạp phiên bản mới của ứng dụng để truy cập dễ dàng các bài viết và các chương trình sáng tạo, tương tác, đa truyền thông của RFI.

Các bài viết, phóng sự, chương trình phát thanh, âm thanh, đài phát thanh trực tiếp và theo yêu cầu, báo tin khẩn trên trang chủ,tất cả những chương trình của RFI về thời sự Pháp và quốc tế có.

Ứng dụng của RFI bằng tiếng Pháp và 14 ngôn ngữ khác (tiếng Anh, Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha Brazil, Bồ Đào Nha, Nga, Hoa, Việt, Khmer, Ba Tư, Tiếng Hausa, Tiếng Kishwahili, Tiếng Bambara, Tiếng Fula, Tiếng Rumani ).

Có sẵn trên:

Pure radio là một ứng dụng đơn giản, dễ dàng giúp bạn tiếp cận với tất cả các chương trình của RFI qua 15 ngoại ngữ.

Hãy tải nạp phiên bản mới của ứng dụng để truy cập dễ dàng các bài viết và các chương trình sáng tạo, tương tác, đa truyền thông của RFI.

Phóng sự, chương trình phát thanh, âm thanh, đài phát thanh trực tiếp và theo yêu cầu, báo tin khẩn trên trang chủ,tất cả những chương trình của RFI về thời sự Pháp và quốc tế có.

Ứng dụng của RFI bằng tiếng Pháp và 14 ngôn ngữ khác (tiếng Anh, Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha Brazil, Bồ Đào Nha, Nga, Hoa, Việt, Khmer, Ba Tư, Tiếng Hausa, Tiếng Kishwahili, Tiếng Bambara, Tiếng Fula, Tiếng Rumani ).

Có sẵn trên: