14h17 - 15h00 GMT

1 PHÁT THANH 10/22/2012 14g17, GMT 2012-10-22

Phần âm thanh 43:00