1 PHÁT THANH 11/01/2012 14g17, GMT 2012-11-01

Phần âm thanh 42:59