14h17 - 15h00 GMT

1 PHÁT THANH 11/14/2012 14g17, GMT 2012-11-14

Phần âm thanh 42:59