1 PHÁT THANH 11/16/2012 14g17, GMT 2012-11-16

Phần âm thanh 42:59