14h17 - 15h00 GMT

PHÁT THANH 04/19/2013 14g17, GMT

Phần âm thanh 42:59