14h17 - 15h00 GMT

PHÁT THANH 08/20/2013 14g17, GMT

Phần âm thanh 43:00