PHÁT THANH 01/11/2014 14g17, GMT

Phần âm thanh 43:00