PHÁT THANH 02/06/2014 14g17, GMT

Phần âm thanh 42:59