PHÁT THANH 03/04/2014 14g17, GMT

Phần âm thanh 43:00