PHÁT THANH 12/31/2014 14g17, GMT

Phần âm thanh 43:00