14h17 - 15h00 GMT

PHÁT THANH 02/26/2015 14g17, GMT

Phần âm thanh 43:00