PHÁT THANH 07/04/2015 14g17, GMT

Phần âm thanh 43:00