PHÁT THANH 10/03/2015 14g17, GMT

Phần âm thanh 43:00