14h17 - 15h00 GMT

PHÁT THANH 10/09/2015 14g17, GMT

Phần âm thanh 43:00
44 phút