Phần còn lại của chương trình 18/11 14h17 GMT

Phần âm thanh 43:00