Phần còn lại của chương trình 23/11 14h17 GMT

Phần âm thanh 43:00