Phần còn lại của chương trình 29/11 14h17 GMT

Phần âm thanh 43:00