14h17 - 15h00 GMT

Phần còn lại của chương trình 08/01 14h17 GMT

Phần âm thanh 43:00