Phần còn lại của chương trình 03/02 14h17 GMT

Phần âm thanh 43:00