Phần còn lại của chương trình 05/02 14h17 GMT

Phần âm thanh 43:00