14h17 - 15h00 GMT

Phần còn lại của chương trình 22/03 14h17 GMT

Phần âm thanh 43:00