Phần còn lại của chương trình 10/06 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00