Phần còn lại của chương trình 13/08 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00