Phần còn lại của chương trình 09/09 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00