Phần còn lại của chương trình 11/09 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00