13h17 - 14h00 GMT

Phần còn lại của chương trình 12/05 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00