Phần còn lại của chương trình 17/11 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00