Phần còn lại của chương trình 15/01 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00