Phần còn lại của chương trình 16/01 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00