Phần còn lại của chương trình 26/02 13h17 GMT

Phần âm thanh 43:00